คณะกรรมการชุมชนเรวัตเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มเอเซีย

20/12/62 คณะกรรมการชุมชนเรวัต
ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มเอเซีย