คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จากโรงพยาบาลนครธน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มเอเซีย

เมื่อวันที่ 8/11/2562 เวลา10.00น
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจากโรงพยาบาลนครธน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มเอเซีย

โดยมีคุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัดให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มโรงพยาบาลนครธน
ซึ่งได้ไว้วางใจบริษัทเอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำดื่มโรงพยาบาลนครธน
พร้อมให้คำเสนอแนะต่างๆ
จึงขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลนครธนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย