กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา Industrial Management and Logistics

กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา Industrial Management and Logistics จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวสุรัสวดี รัตนะ จากวิชา motion and time study