นักศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด

นักศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เข้ามาศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตน้ำดื่ม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์